Május 30,  Csütörtök
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék

VENDÉG


2025. ÉVI I. TÖRVÉNY – A Magyar Keresztény Népállam alkotmányáról

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 2,248,333 forint, még hiányzik 751,667 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Figyelem! Az alábbi írás fikció. Aki komolyan veszi,  forduljon sürgősen szakemberhez (szerk.).

A keresztény korporatív államrendszert, a faji meghatározottságú erkölcsi demokráciát és a nemzetérdekű, irányított piacgazdaságot megvalósító népállamba való békés átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés az egykori Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1.§ Az egykori Magyarország neve Magyar Keresztény Népállamra változik.

2. § (1) A Magyar Keresztény Népállam idegen hatalmaktól és azok jogrendszerétől független, autonóm ország.

(2) A Magyar Keresztény Népállamban minden hatalom Istené, aki hatalmát a Biblia szavát helyesen értelmező vezetők révén juttatja érvényre.

(3) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom Isten szavával ellentétes gyakorlására, a hatalom megszerzésére olyan módszerekkel, mely a helyesen gondolkodók bibliaértelmezésével ellentétben áll. Az ilyen törekvésekkel szemben a keresztény vezető elit minden eszközt felhasználva, bármiféle jogi megkötés, korlát nélkül köteles azonnal fellépni.

(4) A Magyar Keresztény Népállam autonóm erkölcsi közösség, mely nemzetközi szerződésekhez nem csatlakozik, más hatalmak az ő saját népére vonatkozóan előírt jogi normáit nem fogadja el.

3. § (1) A Magyar Keresztény Népállamban a Biblia szavának hű tolmácsolására pártok alakulhatnak és e körben tevékenységet folytathatnak.

4. § A munkások, parasztok, vállalkozók és az egyéb társadalmi csoportok érdekeit a Magyar Keresztény Népállamban a keresztény elit által létrehozott, irányított és felügyelt népi egyletek védik. A Magyar Keresztény Népállamban szakszervezetet, a nemzet vezetőinek útmutatásától eltérő szellemiségű civil szervezetet létrehozni nem szabad.

5. § A Magyar Keresztény Népállam védi a nép ahhoz fűződő jogát, hogy életét a helyes, a kereszténység az ország vezetése által elfogadott értelmezése szerinti útmutatás alapján élje.

6. § A Magyar Keresztény Népállam elutasítja a vallási okoktól függetlenül indított háborút, valamint hadat csak a magyar nép egységének újbóli megteremtése végett üzen más államoknak.

7. § (1) A Magyar Keresztény Népállam jogrendszere autonóm, semmilyen más ország vagy országcsoport fennhatósága alá nem tartozó, azok hatásaitól mentes, kizárólag Isten szavának megfelelő jogrendszer. A Magyar Keresztény Népállam jogrendszerét a néptől kapott, még az előző politikai berendezkedésben elnyert felhatalmazására alapozva a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alakítja ki és fogadja el.

(2) A jogrendszer további átalakítására a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jogosult a keresztény korporatív választások mindenkori eredményétől függetlenül azon okból kifolyólag, hogy Isten szavának a nép jóváhagyásával is megerősített egyedüli helyes értelmezését a Fidesz Magyar Polgári Szövetség gyakorolja.

8. § (1) A Magyar Keresztény Népállam elismeri a magyar emberek sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait a helyes, Isten szavának megfelelő életvitelhez, valamint a káros eszméktől való teljes és tökéletes védelemhez, ezen feladatok biztosítása az állam elsőrendű kötelessége.

(2) A Magyar Keresztény Népállamban a helyes életvitelre vonatkozó szabályokat a Fidesz Magyar Polgári Szövetség állapítja meg korlátozások nélkül.

(3) A helyes életvitel kötelezettségének előírásai Isten szavával összhangban bármikor, korlátlan mértékben és előzetes figyelmeztetés nélkül, akár azonnali kötelező hatállyal megváltoztathatóak.

9. § A Magyar Keresztény Népállam gazdasága olyan erkölcsi elven szervezett társadalmi szintű termelési folyamat, ahol a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és annak vezetőségi tagjainak tulajdonát a törvény kiemelten, statáriális bíráskodás használata mellett védi, továbbá az ezen személyek tulajdonában álló termelő eszközökre, valamint gazdasági magatartásukra külön szabályok vonatkoznak.

10. § A Fidesz Magyar Polgári Szövetség vezetőinek tulajdona bármikor kibővíthető bármely más személy vagy társadalmi  szervezet, jogi személyiséggel bíró gazdasági szereplő tulajdonával, amennyiben az a nép érdekeit szolgálja.

11. § A Magyar Keresztény Népállam minden lakójának tulajdona végső soron Istent illeti, ezért minden magyar állampolgár a tulajdonával kapcsolatos jogait köteles Isten szavával összhangban gyakorolni. Az Isten helyesen értelmezett szavával ellentétesen gyakorolt jogokkal érintett minden tulajdon azonnal a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vezető személyeinek tulajdonába megy át azzal, hogy a tulajdonától megfosztott személy vagy szervezet, továbbá gazdasági társaság a továbbiakban semmiféle jóvátételre nem jogosult.

12. § (1) A Magyar Keresztény Népállam védi a keresztény házasság és a keresztény család intézményét. Családon egy férfi és egy nő, valamint kettejük utódainak közössége értendő. A családon kívüli életet folytató egyének nem jogosultak  semmilyen az állam által biztosított szolgáltatásra, juttatásra. A családi közösségen kívül élő egyének politikai jogokkal nem rendelkeznek. Ezen személyek rovására elkövetett bűncselekmények esetén az elkövetőt felelősségre vonni nem lehet.

(2) A Magyar Keresztény Népállamban a házasság kötelező a polgárok számára, a házasság megkötése templomban, pap előtt történik és legfeljebb a betöltött 30. életévvel létrehozandó. A házaspároknak kötelességük életük során legalább három utódot létrehozni. Az ennél kevesebb számú utódot létrehozó személyekre az előző bekezdésben lefektetett  szankciók érvényesek.

13. § A Magyar Keresztény Népállam különös gondot fordít az ifjúság nevelésére, a fiatalok a számukra káros, kiváltképpen politikai, a felvilágosodás eszméit érintő tévtanoktól való izolálására.

14. § A Magyar Keresztény Népállam a rászorulókról abban az esetben gondoskodik, ha fenti személyek nem abból kifolyólag kerültek szükséghelyzetbe, hogy Isten szavával ellentétesen éltek.

15. § A Magyar Keresztény Népállam biztosítja minden állampolgára számára az egészséges környezethez való jogot azzal, hogy ez a jog csak a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vezetőinek tulajdonában álló, Isten szavával összhangban üzemeltetett termelőeszközök zökkenőmentes működtetésének érdekében korlátozható.

II. fejezet
A Népgyűlés

16. § (1) A Magyar Keresztény Népállam második legfelsőbb államhatalmi szerve a Népgyűlés, mely működését a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tanácsadó szerveként gyakorolja.

(2) A Népgyűlés munkájával elősegíti a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Isten helyesen értelmezett szavával egységben gyakorolt nemzetirányítását.

(3) A Fidesz Magyar Polgári Szövetség jogában áll a Népgyűlés minden jogosultságát azonnali hatállyal elvonni, továbbá a Népgyűlés javaslatainak nyilvánosságra hozatalát korlátozni, ha az Isten érdekeivel ellentétes volna.

17. § (1) A Népgyűlés tagjait a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöli ki. A választáson indulhat minden olyan magyar keresztény párt, mely az ország életével kapcsolatos helyes elképzelésekkel rendelkezik. A választások eredményét a Fidesz Magyar Polgári Párt döntnökbizottsága határozza meg és hirdeti ki, a testület ezen jogának gyakorlása közben csak Istennek tartozik felelősséggel. A döntnök testületet határozatával kapcsolatban indokolási kötelezettség nem terheli. A megválasztott népképviselők mandátumának hosszáról a döntnökök saját hatáskörben határoznak.

(2) Nem lehet a Népgyűlés tagja az, akinek a magatartása a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Döntnökbizottságának határozata értelmében a keresztény erkölcsöt sérti, a nép érdekeivel ellentétes. Fenti kritériumokat jogszabállyal, útmutatással szorosabban meghatározni nem szabad.

18. §A népgyűlés működésére vonatkozó minden szabályt a Fidesz Magyar Polgári Szövetség határoz meg.

19. § A Magyar Keresztény Népállamban a törvényeket a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alkotja, ezen tevékenysége során csak Istennek tartozik felelősséggel. Isten szavának helyes értelmezését a Fidesz Magyar Polgári Szövetség határozza meg.

III. fejezet
A Nép Atyja

20. § (1) A Magyar Keresztény Népállamban a nép atyja fejezi ki a nemzet egységét, és őrködik az állam Isten helyesen értelmezett szavával való összhangban történő működése felett.

(2) A nép atyját a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevezi ki és mozdítja el saját belátása szerint.

(3) A nép atyjának jogosultságai nem különböznek a magyar emberekre vonatkozó jogszabályokban lefektetettektől.

IV. fejezet
Az Alkotmánybíróság

21. § Az Alkotmánybíróság intézménye ezen törvény kihirdetésével megszűnik.

V. fejezet
A Keresztény Nagytanács

22. § (1) A Magyar Keresztény Népállamban a végrehajtó, valamint a bírói hatalmat a Keresztény Nagytanács gyakorolja azzal, hogy a bírói hatalom tárgykörébe tartozó ügyekben első fokon a kúriák ítélkeznek, de a kúriák ítéletei csak a Keresztény Nagytanács jóváhagyásával érvényesek. Ezen ítéletek ellen fellebbezésnek helye nincs.

(2) A Keresztény Nagytanács tagjait a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöli ki.

(3) A Keresztény Nagytanács tagjai mandátumának idejéről, a Nagytanács működési rendjéről a Fidesz Magyar Polgári Szövetség határoz.

(4) A Magyar Keresztény Népállamot a Keresztény Nagytanács korlátlan hatalommal irányítja azzal, hogy a Nagytanács mindenre kiterjedő jogosultságával csak Isten helyesen értelmezett Igéjével összhangban élhet. A Fidesz Magyar Polgári Párt a Nagytanács Isten szavával ellentétes működése esetén minden hatalom gyakorlását azonnali hatállyal átveszi.

23. § A Keresztény Nagytanács tagjainak szükség szerinti felelősségre vonásáról a Fidesz Magyar Polgári Szövetség saját hatáskörében dönt. A büntető intézkedésekkel kapcsolatban teljes és korlátlan szabadságot élvez, indokolási kötelezettség nem terheli.

VI. fejezet
A helyi önkormányzatok

24. § A helyi önkormányzatok jelen törvény kihirdetésekor megszűnnek. A települési, járási, megyei és regionális szintű irányítást a Magyar Keresztény Népállamban a Keresztény Nagytanács által kinevezett ispánok végzik.

VII. fejezet
Az ügyészség

25. § (1) A Magyar Keresztény Népállam legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek helyes életviteléről, valamint Isten Igéjének érvényesülését veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről.

(2) A kifejezetten vallási, egyházi kérdésekben lefolytatandó eljárások lebonyolítására, valamint ilyen ügyekben a vád képviseletére ezen törvény létrehozza a Szent Inkvizíció intézményét.

VIII. fejezet
Alapvető jogok és kötelességek

26. § (1) A Magyar Keresztény Népállamban minden embernek veleszületett joga van az élethez, amitől senkit nem lehet önkényesen megfosztani, amíg Isten helyesen értelmezett szavával, valamint a nemzet érdekeivel összhangban létezik.

(2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni, amíg Isten helyesen értelmezett szavával, valamint a nemzet érdekeivel összhangban létezik.

27. § A Magyar Keresztény Népállamban mindenkinek joga van a helyes módon élni, valamint mindenkit védelem illet meg a nép érdekével és Isten szavával ellentétes eszmék és hatások befolyásával szemben.

28. § (1) Semmilyen jog és semmilyen juttatás, előny vagy mentesség nem illet meg olyan személyt, aki Isten szavával vagy a magyar faj érdekével ellentétesen él (bűnös, nemzetidegen elemek).

(2) Azokat az egyéneket, akik bűnös, nemzetidegen elemekkel érintkeznek, számukra segítséget nyújtanak külön ítélet nélkül bűnös, nemzetidegen elemmé kell nyilvánítani.

(3) A bűnös, nemzetidegen elemek személyi tulajdona külön rendelkezés nélkül a Keresztény Nagytanács tulajdonába megy át.

29. § A Magyar Keresztény Népállamban a bíróság előtt az egyéneket büntető ügyekben az ítélet kiszabása előtt kötelezően értékelni kell egy egytől tízig terjedő skálán, mely értékelés során annak alapján kell pontozni őket, mennyire helyesen vallják Isten szavát és milyen következetességgel teljesítik a magyar faj a Fidesz Magyar Polgári Szövetség által lefektetett küldetését. A tízes skálán több pontot elérteket enyhébben kell büntetni, a bűnös életmódot folytatókat külön, kiegészítő fenyítéssel kell sújtani.

30. § Senkit sem lehet bűnössé nyilvánítani és büntetéssel súlytani, akinek a bűnössé nyilvánítása vagy elítélése a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vezetőinek nyilatkozata alapján fenti személyiségek nemzetirányítási tevékenységének gyakorlása szempontjából hátrányos lehet.

31. § A Magyar Keresztény Népállamban mindenkinek joga van hitének helyes megéléséhez, amennyiben a katolikus vagy a két történelmi protestáns egyházhoz tartozik, azok nézeteit vallja, azok rítusait maradéktalanul követi. Az állam kiemelten védi polgárainak jogait a következőkben felsorolt, számukra súlyosan kártékony eszmék befolyásától mentes élethez: parlamentáris demokrácia, liberalizmus, ateizmus, az egyedül igaz Isten vallásától eltérő hitek, pluralizmus, sajtószabadság, törvény előtti egyenlőség, népszuverenitás, esélyegyenlőség, stb.

32. § (1) A Magyar Keresztény Népállamban állam és Egyház egymástól elválaszthatatlan, egymás munkáját folyamatosan segítő két, a társadalom életét irányító entitás.

(2) Minden magyar állampolgárt legfeljebb egyhónapos koráig meg kell keresztelni. A három engedélyezett felekezet közötti választásban kötelezően az anya vallását kell alapul venni. A keresztelés elmulasztása a csecsemőt automatikusan bűnös, nemzetidegen elemmé nyilvánítja.

33. § (1) A magyar Keresztény Népállamban minden polgárnak joga és kötelessége a Fidesz Magyar Polgári Szövetség által kibocsátott hitbéli, erkölcsi és életvezetési útmutatásokat nyilvánosan hirdetni, egymás között megvitatni.

(2) A fentiekkel ellentétes tanok hirdetőivel szemben köteles mindenki haladéktalanul fellépni, személyükről és bűnös tevékenységeikről a hatóságot értesíteni.

(3) Istenkáromlás esetén a máglyán való elégetés külön inkvizíciós eljárás nélkülözése mellett engedélyezett.

34. § A Magyar Keresztény Népállam elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, amíg a sajtó a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, az egyházak, valamint a helyesen értelmezett Biblia üzeneteit közvetíti. A Magyar Keresztény Népállamban a fent leírtaktól eltérően tevékenykedő tömegtájékoztatási orgánum nem működhet.

35. § A külön törvényben meghatározott, a nemzetvezetés érdekéből nyilvános adatokhoz a magyar állampolgároknak hozzáférést kell biztosítani.

36. § A Magyar Keresztény Népállam polgárainak biztosítja a jogot, hogy a nemzet vezetői, valamint Isten dicsőítésének érdekében szabadon gyülekezhessenek.

37. § (1) A Magyar Keresztény Népállam minden férfinak biztosítja azt az elidegeníthetetlen és korlátozhatatlan jogát, mely Isten helyesen értelmezett Igéjéből eredeztethető és amellyel felesége és gyermekei felett feljebbvalói jogát gyakorolja.

(2) Az állam a nők számára – elméjük rendeltetésszerű használatára való tekintettel – védettséget biztosít a középfokútól magasabb szintű oktatással, a hosszabb könyvek olvasásával, a közéletben való részvétellel, valamint minden olyan hatással szemben, melyeknek való kitettség Isten Igéjével összhangban számukra káros lehet. A Magyar Keresztény Népállam elősegíti, hogy a nő betölthesse biológiailag és erkölcsileg helyes szerepét, így különösen gyermeket szüljön, a férfit szexuálisan és a háztartásban a figyelmét elterelni képes világi hatásoktól mentesen kiszolgálja.

38. § A Magyar Keresztény Népállamban a közoktatást az egyházak végzik.

39. § (1) A Magyar Keresztény Népállamban csak faji tisztaságukat hitelt érdemlően bizonyítani képes személyek rendelkezhetnek jogokkal. Az állam biztosítja a más, a magyar fajra káros hatásokkal bíró fajoktól való elkülönítés jogát minden polgárának, kiemelten a cigányok, négerek, románok, oroszok és szlovákok tekintetében.

(2) Vitás esetekben: magyar az, aki a Fidesz Magyar Polgári Szövetség célkitűzéseivel egyetért, erkölcsi útmutatásait elfogadja, vezetői iránt lojalitást tanúsít, Isten Igéjét annak helyes értelmezésében magára nézve kötelezőnek tekinti.

40. § a Magyar Keresztény Népállam minden nagykorú férfi polgárát megilleti a jog, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség által helyesnek tartott nézeteket valló képviselőkre javaslatot tegyen a Népgyűlés megválasztásánál azzal, hogy javaslatuk a döntést kötelező erővel nem befolyásolja.

41. § A haza, az engedélyezett egyházak és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vezetőinek védelme minden magyar állampolgár kötelezettsége.

Takács Péter

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.